Jdi na obsah Jdi na menu

ZÁKAZ CENZURY V EVROPĚ, USA

Potkává vás cenzura na sociálních sítích? Není to tak dlouho, co Tomáš Lukavec zveřejnil na Facebooku toto upozornění:

 

280958695_4676124725825381_4642922242071736884_n.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kdo sledoval jeho skupinu Zákony bohatství ví, že obsah nikdy nebyl  v rozporu s níže citovanými zákony, nedovolí si to ani právníci jako Jana Zwyrtek Hamplová, která svůj profil měla také již jistě  vícekrát zablokovaný. Co se týče Davida Formánka, tomu dokonce zrušili stránku Otevři svou mysl na Facebooku a dokonce i osobní profil. Mohl bych u jiných lidí pokračovat. No a jak je to se mnou. Cenzuru znám od okamžiku kdy jsem odeslal dopis Romanu Prymulovi, v následujícím dopise Andreji Babišovi a Janu Hamáčkovi, kteří také četli předchozí dopis, jsem popsal, jak jsem poznal cenzuru ve svých mailových schránkách, je to hned na druhé straně dopisu.  Když jsem posílal dopisy dál a následně jsem si dovolil poslat v 9/2021 dvě konkrétní prestižní studie z časopisů The Lancet naprosto všem děkanům lékařských fakult v České i Slovenské republice a současně členům obou vlád, nemohl jsem čekat nic jiného než likvidaci notebooku od hackerů na dálku. Mě to však nezastavilo, a nezastavilo mě ani to, že jsem se musel v rámci Prahy přestěhovat (nakonec jsem zjistil, že to přestěhování bylo výhodné). Přišel okamžik kdy mi jednorázově zablokovali tři facebookové profily v jeden den - jako varování. U dvou z nich to postupně došlo dnešním dnem do fáze, že ze svého nejstaršího profilu nemohu vkládat příspěvky ve zcela jistě třech skupinách (nezařídil to správce skupiny, i když se hlášení to na něj snaží svalit). Druhý profil před nějakou dobou nemohl přidávat příspěvky  protože neměl profilový obrázek (také zvláštní výmluva, v rozporu s GDPR). Tomio Okamura, před nějakou dobou  v jednom ze svých videí upozorňoval na připravovanou právní úpravu na půdě Evropského parlamentu, která má umožnit legalizaci vstupu do mailových schránek. Nedivím se tomu, co se týče mé osoby, jelikož jsem si myslím dovolil nejvíc v krocích proti mezinárodním snahám- odeslal jsem mezinárodní dopis, který četl Bill Gates, Klaus Schwab, pracovníci WHO, ve Vatikánu, jednotlivé vlády ve světě včetně zemí jako Kuvajt, Estonsko,... V JAR ho četli i policisté. Proto se nedivím, že mi blokují takovým sofistikovaným způsobem facebookové profily. Prozatím, ale toho se nebojím, se nenaplnila slova jednoho mého kamaráda, když viděl dopis pro Andreje Babiše a Jana Hamáčka (analýza 49 stran), že skončím ve Vltavě. Svými kroky mě jen přesvědčují, že Reiner Füellmich mluví pravdu, a že není vše tak, jak prezentují oficiální média. Mezinárodní dopis v české i anglické (First international letter) verzi můžete najít ve složce Politicians společně s ostatními dopisy.

 

 

https://pravniradce.ekonom.cz/c1-67055040-cenzor-prisel (Vy jádření z Právnické fakulty Univerzity Karlovy, vloženo 17.2. 2023)

30. 5. 2022 - upraveno

Následující text je původní základní část - právní texty:

 

LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD ĆR (I SR) 

Článek 17
(1) Svoboda projevu a právo na informace jsou zaručeny.
(2) Každý má právo vyjadřovat své názory slovem, písmem, tiskem, obrazem nebo jiným způsobem, jakož i svobodně vyhledávat, přijímat a rozšiřovat ideje a informace bez ohledu na hranice státu.
(3) Cenzura je nepřípustná.
(4) Svobodu projevu a právo vyhledávat a šířit informace lze omezit zákonem, jde-li o opatření v demokratické společnosti nezbytná pro ochranu práv a svobod druhých, bezpečnost státu, veřejnou bezpečnost, ochranu veřejného zdraví a mravnosti.
(5) Státní orgány a orgány územní samosprávy jsou povinny přiměřeným způsobem poskytovat informace o své činnosti. Podmínky a provedení stanoví zákon.

Ústavní zákon č. 2/1993 Sb. 

https://www.psp.cz/docs/laws/listina.html

Ústavný zákon č. 23/1991 Zb. 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1991/23/

Ústava Slovenské republiky čl. 26

(1)
Sloboda prejavu a právo na informácie sú zaručené.
(2)
Každý má právo vyjadrovať svoje názory slovom, písmom, tlačou, obrazom alebo iným spôsobom, ako aj slobodne vyhľadávať, prijímať a rozširovať idey a informácie bez ohľadu na hranice štátu. Vydávanie tlače nepodlieha povoľovaciemu konaniu. Podnikanie v odbore rozhlasu a televízie sa môže viazať na povolenie štátu. Podmienky ustanoví zákon.
(3)
Cenzúra sa zakazuje.
(4)
Slobodu prejavu a právo vyhľadávať a šíriť informácie možno obmedziť zákonom, ak ide o opatrenia v demokratickej spoločnosti nevyhnutné na ochranu práv a slobôd iných, bezpečnosť štátu, verejného poriadku, ochranu verejného zdravia a mravnosti.
 
Ústava Polska čl. 14
Polská republika zajišťuje svobodu tisku a dalších prostředků sociální komunikace.
 
Konstytucja RP
Art. 14. Rzeczpospolita Polska zapewnia wolność prasy i innych środków społecznego przekazu.
 

Ústava Řecka, čl. 14 (Svoboda tisku)

1. Každý může vyjadřovat a šířit své myšlenky ústně, písemně a tiskem při dodržení zákonů státu.
2. Tisk je zdarma. Cenzura a jakákoli další preventivní opatření jsou zakázána.
3. Zabavení novin a jiných publikací, ať už před vydáním nebo po něm, je zakázáno.

Κανόνας 14: (Ελευθερία του Τύπου)

1. Kαθένας μπορεί να εκφράζει και να διαδίδει προφορικά, γραπτά και δια του τύπου τους στοχασμούς του τηρώντας τους νόμους του Kράτους.
2. O τύπος είναι ελεύθερος. H λογοκρισία και κάθε άλλο προληπτικό μέτρο απαγορεύονται.
3. H κατάσχεση εφημερίδων και άλλων εντύπων, είτε πριν από την κυκλοφορία είτε ύστερα από αυτή, απαγορεύεται.

Listina základních práv Evropské unie

Článek 11

Svoboda projevu a informací

1.   Každý má právo na svobodu projevu. Toto právo zahrnuje svobodu zastávat názory a přijímat a rozšiřovat informace nebo myšlenky bez zasahování veřejné moci a bez ohledu na hranice.

2.   Svoboda a pluralita sdělovacích prostředků musí být respektována.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/ALL/?uri=celex%3A12012P%2FTXT

USA  - O PRVNÍM DODATKU ÚSTAVY

„První dodatek stanoví, že Kongres nevydává žádný zákon, který by respektoval založení náboženství nebo zakazoval jeho svobodné uplatňování. Chrání svobodu slova, tisku, shromažďování a právo žádat vládu o nápravu křivd.

https://www.whitehouse.gov/about-the-white-house/our-government/the-constitution/

 

Je třeba to odlišit od propagace potlačování práv, podpory genocidy,....

V zákonech České republiky genocida je zakázána Trestním zákoníkem č. 40/2009 Sb.

Od § 400 dále, v písemných a manifestačních nebo jinde mluvených  projevech zejména:

§ 404

Projev sympatií k hnutí směřujícímu k potlačení práv a svobod člověka

Kdo veřejně projevuje sympatie k hnutí uvedenému v § 403 odst. 1, bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až tři léta.

 

§ 405

Popírání, zpochybňování, schvalování a ospravedlňování genocidia

 

Kdo veřejně popírá, zpochybňuje, schvaluje nebo se snaží ospravedlnit nacistické, komunistické nebo jiné genocidium nebo nacistické, komunistické nebo jiné zločiny proti lidskosti nebo válečné zločiny nebo zločiny proti míru, bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až tři léta.

 

NEMŮŽOU VŠAK VYPÍNAT WEBY JEN PRO JINÝ NÁZOR, POKUD SE SVÝM NÁZOREM NEDOPOUŠTÍTE TRESTNÉHO ČINU, POKUD TAK BUDOU JEDNAT NA SLOVENSKU JE TŘEBA UVAŽOVAT, ZDA SAMI POLITICI NEHANOBÍ ÚSTAVU,  protože ta říká, že SLOVENSKÁ REPUBLIKA  SE NEVÁŽE NA ŽÁDNOU IDEOLOGII

Čl. 1
(1)
Slovenská republika je zvrchovaný, demokratický a právny štát. Neviaže sa na nijakú ideológiu ani náboženstvo.
(2)
Slovenská republika uznáva a dodržiava všeobecné pravidlá medzinárodného práva, medzinárodné zmluvy, ktorými je viazaná, a svoje ďalšie medzinárodné záväzky.
 

kKéž tedy s lovenská republika dodržuje čl. 11. Listiny základních práv EU, totéž nechť činí Česká republika, neboť v její Ústavě se jasně píše:

Článek 10


Vyhlášené mezinárodní smlouvy, k jejichž ratifikaci dal Parlament souhlas a jimiž je Česká republika vázána, jsou součástí právního řádu; stanoví-li mezinárodní smlouva něco jiného než zákon, použije se mezinárodní smlouva.

 

https://www.psp.cz/docs/laws/constitution.html

Na koho se můžete ohledně potlačování práva svobody projevu obrátit:

V České republice

Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR- Podvýbor pro média a svobodu slova

https://www.psp.cz/sqw/hp.sqw?k=4120&o=9

Ochránce lidských práv - ombudsman:

https://www.ochrance.cz/en/o-nas/ombudsman/

Na Slovensku není Výbor Národné rady SR pro slobodu slova.

 

Verejná ochránkyňa práv:

https://vop.gov.sk/

 

ÚSTAVNÝ SÚD SR VYDAL TAKÝTO DOKUMENT:

https://www.ustavnysud.sk/documents/10182/992164/PCS-6.pdf%20/e8fea4cd-6775-4c85-9103-35ba89d89a8d

V krajních případech, například zablokování kanálu na YOUTUBE, jak se to stalo na Slovensku MUDr. Igoru Bukovskému, Ph.D., samozřejmě na soudy. Doufejme, že justice, se nás zastane.

21. 3. 2022; 12:40 - doplněno